poglavje Ime Opis
Naloge, ki jih je mogoče shraniti v svoj računalnik Vir Poštevanka števila 2
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 2.
Vir Poštevanka števila 3
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 3.
Vir Poštevanka števila 4
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 4.
Vir Poštevanka števila 5
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 5.
Vir Poštevanka števila 6
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 6.
Vir Poštevanka števila 7
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 7.
Vir Poštevanka števila 8
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 8.
Vir Poštevanka števila 9
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 9.
Vir Poštevanka števila 10
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 10.
Vir Enačbe
Z nalogami urimo računanje enačb seštevanja in odštevanja z enim neznanim členom. Potrebno je znanje računanja do 100.
Vir Sestavljeni računi
V nalogah utrjujemo znanje računanja računov, sestavljenih iz seštevanja/odštevanja in množenja/deljenja. Reševanje nalog predvideva znanje poštevanke in seštevanja in odštevanja do 100.
Vir Seštevanje in odštevanje do 1000
Učenec lahko izračuna račun ali besedilno nalogo na list papirja, rešitev pa vpiše v pripravljeno polje. Naloga vključuje tudi nekaj besedilnih nalog.
Vir Raba predlogov s/z in k/h
Naloge so namenjene urjenju pravilne rabe predlogov.
Vir Samostalnik
Naloga že posega v 5. razred osnovne šole, a bodo v njej morda našli nekaj zase tudi mlajši reševalci oz. bodo to storili zanje odrasli.
Vir Zapis pravopisno zahtevnejših besed
V nalogah je potrebno dopolniti povedi z ustrezno besedo, ki se konča s črko d ali t.
Naloge, ki jih je mogoče reševati "on-line" Vir Vozila
Opisi gesel zahtevajo vpis bolj ali manj običajnih imen vozil.
Vir Zemljepisni pojmi
V križanko so vstavljeni nekateri zemljepisni pojmi.
Vir Protipomenke - glagoli
Danim glagolom je potrebno poiskati glagol nasprotnega pomena.
Vir Bogatimo besedišče - križanke
V nalogi so tri križanke z naslednjimi gesli: nadpomenke/podpomenke (1) in protipomenke (2).
Vir Slovenska imena mesecev - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju slovenskih poimenovanj mesecev.
Vir Prazniki - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju znanja o praznikih.
Vir Prostori stare kmečke hiše - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju poimenovanj prostorov in predmetov v stari kmečki hiši.
URL Utrjevanje poštevanke (dril)
Povezava vodi do poštevanke, objavljene na Učiteljski.net.
Vir Predlogi v - iz, na - s (z)

Naloge za vstavljanje ustreznega predloga v poved

Prosojnice kot pripomoček za učenje in/ali poučevanje Vir Določevalni ključi - Žuželke in druge majhne živali brez okostja
Gradivo usmerja v natančno opazovanje živalic in motivira k branju dodatne strokovne literature o njih.
Vir Deli očesa
Prosojnica prikazuje risbo (in fotografijo) očesa, ob njej so poimenovani osnovni deli očesa.
Vir Štej do 5 pike in prste
Učenec izbere števko, ki prikazuje število pik/prstov.
Vir Štej do 10 pike in prste
Učenec izbere števko, ki prikazuje število pik/prstov.
Vir Bilo je nekoč - predmeti iz preteklosti
S pomočjo gradiva se seznanimo z nekaterimi predmeti, ki so jih nekoč uporabljali predvsem v gospodinjstvu.
Vir Vrste prometnih znakov
V gradivu so prikazani prometni znaki v skupinah (za nevarnosti, prepovedi in omejitve, obvestila, obveznosti)
Vir Janez Vajkard Valvasor in grad Bogenšperk
V gradivu je predstavljeno življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja (besedilo zajema predvsem tisti del njegovega življenja, ki se je odvijalo v okolici gradu Bogenšperk), slike pa predstavljajo sedanji grad Bogenšperk
Vir Domača in umetnostna obrt
V gradivu so slikovno predstavljene nekatere obrti na Slovenskem. Dotakne se tudi razlik med industrijsko in obrtniško izdelanim izdelkom
Vir Raznolikost živih bitij - kviz
Gradivo preverja ali utrjuje znanje o živih bitjih: značilnosti sesalcev, načini prehranjevanja, deli gobe, vretenčarji, razmnoževanje ... Sestavljeno je v obliki kviza 20 vprašanj.
Vir Značilnosti sesalcev
V predstavitvi so prikazane značilnosti sesalcev. Za preverjanje razumevanja so dodane naloge, v katerih je potrebno izločiti bitje, ki nima omenjene lastnosti.
Vir Glive
S pomočjo gradiva se seznanimo z osnovnimi skupinami gliv in poimenujemo dele gobe
Vir Svetloba - kviz 20 vprašanj
Kviz z 20 vprašanji je namenjen ponavljanju in utrjevanju ali preverjanju znanja o svetlobi (svetila, senca, strani neba ...)
Vir Čas - kviz 10 vprašanj
Z nalogami utrjujemo osnovne pojme o merjenju časa
Gradivo za delo z interaktivno tablo Smart Vir Igranje z rimami
Z nalogami učenec širi besedni zaklad in razvija ustvarjalnost.
Vir Deli rastline
V gradivu so predstavljene naloge posameznega dela rastline
Vir Geometrijska telesa - poimenovanje

Naloge v gradivu so namenjene boljšemu pomnjenju imen osnovnih geometrijskih teles.

Vir Notno črtovje, note
V gradivu so zbrani glasbeni znaki, s pomočjo katerih v notno črtovje zapišemo ritmični ali melodični zapis.
Vir Prehranjevalna veriga
Gradivo omogoča razvijanje razumevanja medsebjne povezanosti živih bitij in pretoka energije pri prehranjevanju.
Vir Sopomenke
Poiščimo besedam sopomenke oz. besede z enakim pomenom
Vir Značilnosti pravljice
Ob gradivu pojasnimo značilnosti ljudske pravljice.
Vir Vrste prometnih znakov
S pomočjo gradiva utrjujemo razlikovanje med posameznimi vrstami prometnih znakov.
Vir Življenjske potrebe
Ob gradivu se učenci seznanijo z osnovnimi potrebami, ki jih živo bitje potrebuje za življenje.
Vir Deli celote - uvodne ure
S pomočjo gradiva uvedemo zapis ulomka, razvijamo predstave o velikostni odnosih med deli celote.
Vir Deljenje - mešano (utrjevanje)
Po obravnavi vseh poštevank je mogoče uriti znanje s pomočjo tega gradiva.
Vir Računanje z evri
Naloga je primerna za 3. in 4. razred.
Vir Klasični inštrumenti
V gradivu so s pomočjo slike in zvoka predstavljene osnovne štiri skupine glasbil: pihala, trobila, tolkala, inštrumenti s strunami.
Vir Preproste kombinatorične situacije
Gradivo je namenjeno usvajanju osnov iz kombinatorike.
Vir Kosti in mišice
S pomočjo gradiva učenci usvojijo osnovna znanja in pojme o nalogah kosti in mišic.
Vir Poštevanka števila 7 - obravnava in utrjevanje
Naslov pove bistvo.
Vir Poštevanka števila 8 - obravnava in utrjevanje
Glej naslov!
Vir Poštevanka - mešano (utrjevanje)
Po obravnavi vseh poštevank je mogoče uriti znanje s pomočjo tega gradiva.
Vir Protipomenke
Različne naloge za širjenje besedišča.
Vir Soda in liha števila
Gradivo za uvodne ure obravnave sodih in lihih števil.
Vir Števila do 100
Urejanje števil, velikostni odnosi med njimi, stotice, desetice, enice ...
Vir Števila do 10
Glej naslov.