Tile Name Description
Naloge, ki jih je mogoče shraniti v svoj računalnik File Poštevanka števila 2
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 2.
File Poštevanka števila 3
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 3.
File Poštevanka števila 4
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 4.
File Poštevanka števila 5
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 5.
File Poštevanka števila 6
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 6.
File Poštevanka števila 7
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 7.
File Poštevanka števila 8
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 8.
File Poštevanka števila 9
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 9.
File Poštevanka števila 10
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 10.
File Enačbe
Z nalogami urimo računanje enačb seštevanja in odštevanja z enim neznanim členom. Potrebno je znanje računanja do 100.
File Sestavljeni računi
V nalogah utrjujemo znanje računanja računov, sestavljenih iz seštevanja/odštevanja in množenja/deljenja. Reševanje nalog predvideva znanje poštevanke in seštevanja in odštevanja do 100.
File Seštevanje in odštevanje do 1000
Učenec lahko izračuna račun ali besedilno nalogo na list papirja, rešitev pa vpiše v pripravljeno polje. Naloga vključuje tudi nekaj besedilnih nalog.
File Raba predlogov s/z in k/h
Naloge so namenjene urjenju pravilne rabe predlogov.
File Samostalnik
Naloga že posega v 5. razred osnovne šole, a bodo v njej morda našli nekaj zase tudi mlajši reševalci oz. bodo to storili zanje odrasli.
File Zapis pravopisno zahtevnejših besed
V nalogah je potrebno dopolniti povedi z ustrezno besedo, ki se konča s črko d ali t.
Naloge, ki jih je mogoče reševati "on-line" File Vozila
Opisi gesel zahtevajo vpis bolj ali manj običajnih imen vozil.
File Zemljepisni pojmi
V križanko so vstavljeni nekateri zemljepisni pojmi.
File Protipomenke - glagoli
Danim glagolom je potrebno poiskati glagol nasprotnega pomena.
File Bogatimo besedišče - križanke
V nalogi so tri križanke z naslednjimi gesli: nadpomenke/podpomenke (1) in protipomenke (2).
File Slovenska imena mesecev - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju slovenskih poimenovanj mesecev.
File Prazniki - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju znanja o praznikih.
File Prostori stare kmečke hiše - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju poimenovanj prostorov in predmetov v stari kmečki hiši.
URL Utrjevanje poštevanke (dril)
Povezava vodi do poštevanke, objavljene na Učiteljski.net.
File Predlogi v - iz, na - s (z)

Naloge za vstavljanje ustreznega predloga v poved

Prosojnice kot pripomoček za učenje in/ali poučevanje File Določevalni ključi - Žuželke in druge majhne živali brez okostja
Gradivo usmerja v natančno opazovanje živalic in motivira k branju dodatne strokovne literature o njih.
File Deli očesa
Prosojnica prikazuje risbo (in fotografijo) očesa, ob njej so poimenovani osnovni deli očesa.
File Štej do 5 pike in prste
Učenec izbere števko, ki prikazuje število pik/prstov.
File Štej do 10 pike in prste
Učenec izbere števko, ki prikazuje število pik/prstov.
File Bilo je nekoč - predmeti iz preteklosti
S pomočjo gradiva se seznanimo z nekaterimi predmeti, ki so jih nekoč uporabljali predvsem v gospodinjstvu.
File Vrste prometnih znakov
V gradivu so prikazani prometni znaki v skupinah (za nevarnosti, prepovedi in omejitve, obvestila, obveznosti)
File Janez Vajkard Valvasor in grad Bogenšperk
V gradivu je predstavljeno življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja (besedilo zajema predvsem tisti del njegovega življenja, ki se je odvijalo v okolici gradu Bogenšperk), slike pa predstavljajo sedanji grad Bogenšperk
File Domača in umetnostna obrt
V gradivu so slikovno predstavljene nekatere obrti na Slovenskem. Dotakne se tudi razlik med industrijsko in obrtniško izdelanim izdelkom
File Raznolikost živih bitij - kviz
Gradivo preverja ali utrjuje znanje o živih bitjih: značilnosti sesalcev, načini prehranjevanja, deli gobe, vretenčarji, razmnoževanje ... Sestavljeno je v obliki kviza 20 vprašanj.
File Značilnosti sesalcev
V predstavitvi so prikazane značilnosti sesalcev. Za preverjanje razumevanja so dodane naloge, v katerih je potrebno izločiti bitje, ki nima omenjene lastnosti.
File Glive
S pomočjo gradiva se seznanimo z osnovnimi skupinami gliv in poimenujemo dele gobe
File Svetloba - kviz 20 vprašanj
Kviz z 20 vprašanji je namenjen ponavljanju in utrjevanju ali preverjanju znanja o svetlobi (svetila, senca, strani neba ...)
File Čas - kviz 10 vprašanj
Z nalogami utrjujemo osnovne pojme o merjenju časa
Gradivo za delo z interaktivno tablo Smart File Igranje z rimami
Z nalogami učenec širi besedni zaklad in razvija ustvarjalnost.
File Deli rastline
V gradivu so predstavljene naloge posameznega dela rastline
File Geometrijska telesa - poimenovanje

Naloge v gradivu so namenjene boljšemu pomnjenju imen osnovnih geometrijskih teles.

File Notno črtovje, note
V gradivu so zbrani glasbeni znaki, s pomočjo katerih v notno črtovje zapišemo ritmični ali melodični zapis.
File Prehranjevalna veriga
Gradivo omogoča razvijanje razumevanja medsebjne povezanosti živih bitij in pretoka energije pri prehranjevanju.
File Sopomenke
Poiščimo besedam sopomenke oz. besede z enakim pomenom
File Značilnosti pravljice
Ob gradivu pojasnimo značilnosti ljudske pravljice.
File Vrste prometnih znakov
S pomočjo gradiva utrjujemo razlikovanje med posameznimi vrstami prometnih znakov.
File Življenjske potrebe
Ob gradivu se učenci seznanijo z osnovnimi potrebami, ki jih živo bitje potrebuje za življenje.
File Deli celote - uvodne ure
S pomočjo gradiva uvedemo zapis ulomka, razvijamo predstave o velikostni odnosih med deli celote.
File Deljenje - mešano (utrjevanje)
Po obravnavi vseh poštevank je mogoče uriti znanje s pomočjo tega gradiva.
File Računanje z evri
Naloga je primerna za 3. in 4. razred.
File Klasični inštrumenti
V gradivu so s pomočjo slike in zvoka predstavljene osnovne štiri skupine glasbil: pihala, trobila, tolkala, inštrumenti s strunami.
File Preproste kombinatorične situacije
Gradivo je namenjeno usvajanju osnov iz kombinatorike.
File Kosti in mišice
S pomočjo gradiva učenci usvojijo osnovna znanja in pojme o nalogah kosti in mišic.
File Poštevanka števila 7 - obravnava in utrjevanje
Naslov pove bistvo.
File Poštevanka števila 8 - obravnava in utrjevanje
Glej naslov!
File Poštevanka - mešano (utrjevanje)
Po obravnavi vseh poštevank je mogoče uriti znanje s pomočjo tega gradiva.
File Protipomenke
Različne naloge za širjenje besedišča.
File Soda in liha števila
Gradivo za uvodne ure obravnave sodih in lihih števil.
File Števila do 100
Urejanje števil, velikostni odnosi med njimi, stotice, desetice, enice ...
File Števila do 10
Glej naslov.