Tile Ime Opis
Naloge, ki jih je mogoče shraniti v svoj računalnik Datoteka Poštevanka števila 2
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 2.
Datoteka Poštevanka števila 3
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 3.
Datoteka Poštevanka števila 4
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 4.
Datoteka Poštevanka števila 5
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 5.
Datoteka Poštevanka števila 6
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 6.
Datoteka Poštevanka števila 7
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 7.
Datoteka Poštevanka števila 8
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 8.
Datoteka Poštevanka števila 9
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 9.
Datoteka Poštevanka števila 10
Ponavljanje, utrjevanje, preverjanje znanja množenja števila 10.
Datoteka Enačbe
Z nalogami urimo računanje enačb seštevanja in odštevanja z enim neznanim členom. Potrebno je znanje računanja do 100.
Datoteka Sestavljeni računi
V nalogah utrjujemo znanje računanja računov, sestavljenih iz seštevanja/odštevanja in množenja/deljenja. Reševanje nalog predvideva znanje poštevanke in seštevanja in odštevanja do 100.
Datoteka Seštevanje in odštevanje do 1000
Učenec lahko izračuna račun ali besedilno nalogo na list papirja, rešitev pa vpiše v pripravljeno polje. Naloga vključuje tudi nekaj besedilnih nalog.
Datoteka Raba predlogov s/z in k/h
Naloge so namenjene urjenju pravilne rabe predlogov.
Datoteka Samostalnik
Naloga že posega v 5. razred osnovne šole, a bodo v njej morda našli nekaj zase tudi mlajši reševalci oz. bodo to storili zanje odrasli.
Datoteka Zapis pravopisno zahtevnejših besed
V nalogah je potrebno dopolniti povedi z ustrezno besedo, ki se konča s črko d ali t.
Naloge, ki jih je mogoče reševati "on-line" Datoteka Vozila
Opisi gesel zahtevajo vpis bolj ali manj običajnih imen vozil.
Datoteka Zemljepisni pojmi
V križanko so vstavljeni nekateri zemljepisni pojmi.
Datoteka Protipomenke - glagoli
Danim glagolom je potrebno poiskati glagol nasprotnega pomena.
Datoteka Bogatimo besedišče - križanke
V nalogi so tri križanke z naslednjimi gesli: nadpomenke/podpomenke (1) in protipomenke (2).
Datoteka Slovenska imena mesecev - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju slovenskih poimenovanj mesecev.
Datoteka Prazniki - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju znanja o praznikih.
Datoteka Prostori stare kmečke hiše - križanka
Križanka je namenjena utrjevanju poimenovanj prostorov in predmetov v stari kmečki hiši.
URL Utrjevanje poštevanke (dril)
Povezava vodi do poštevanke, objavljene na Učiteljski.net.
Datoteka Predlogi v - iz, na - s (z)

Naloge za vstavljanje ustreznega predloga v poved

Prosojnice kot pripomoček za učenje in/ali poučevanje Datoteka Določevalni ključi - Žuželke in druge majhne živali brez okostja
Gradivo usmerja v natančno opazovanje živalic in motivira k branju dodatne strokovne literature o njih.
Datoteka Deli očesa
Prosojnica prikazuje risbo (in fotografijo) očesa, ob njej so poimenovani osnovni deli očesa.
Datoteka Štej do 5 pike in prste
Učenec izbere števko, ki prikazuje število pik/prstov.
Datoteka Štej do 10 pike in prste
Učenec izbere števko, ki prikazuje število pik/prstov.
Datoteka Bilo je nekoč - predmeti iz preteklosti
S pomočjo gradiva se seznanimo z nekaterimi predmeti, ki so jih nekoč uporabljali predvsem v gospodinjstvu.
Datoteka Vrste prometnih znakov
V gradivu so prikazani prometni znaki v skupinah (za nevarnosti, prepovedi in omejitve, obvestila, obveznosti)
Datoteka Janez Vajkard Valvasor in grad Bogenšperk
V gradivu je predstavljeno življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja (besedilo zajema predvsem tisti del njegovega življenja, ki se je odvijalo v okolici gradu Bogenšperk), slike pa predstavljajo sedanji grad Bogenšperk
Datoteka Domača in umetnostna obrt
V gradivu so slikovno predstavljene nekatere obrti na Slovenskem. Dotakne se tudi razlik med industrijsko in obrtniško izdelanim izdelkom
Datoteka Raznolikost živih bitij - kviz
Gradivo preverja ali utrjuje znanje o živih bitjih: značilnosti sesalcev, načini prehranjevanja, deli gobe, vretenčarji, razmnoževanje ... Sestavljeno je v obliki kviza 20 vprašanj.
Datoteka Značilnosti sesalcev
V predstavitvi so prikazane značilnosti sesalcev. Za preverjanje razumevanja so dodane naloge, v katerih je potrebno izločiti bitje, ki nima omenjene lastnosti.
Datoteka Glive
S pomočjo gradiva se seznanimo z osnovnimi skupinami gliv in poimenujemo dele gobe
Datoteka Svetloba - kviz 20 vprašanj
Kviz z 20 vprašanji je namenjen ponavljanju in utrjevanju ali preverjanju znanja o svetlobi (svetila, senca, strani neba ...)
Datoteka Čas - kviz 10 vprašanj
Z nalogami utrjujemo osnovne pojme o merjenju časa
Gradivo za delo z interaktivno tablo Smart Datoteka Igranje z rimami
Z nalogami učenec širi besedni zaklad in razvija ustvarjalnost.
Datoteka Deli rastline
V gradivu so predstavljene naloge posameznega dela rastline
Datoteka Geometrijska telesa - poimenovanje

Naloge v gradivu so namenjene boljšemu pomnjenju imen osnovnih geometrijskih teles.

Datoteka Notno črtovje, note
V gradivu so zbrani glasbeni znaki, s pomočjo katerih v notno črtovje zapišemo ritmični ali melodični zapis.
Datoteka Prehranjevalna veriga
Gradivo omogoča razvijanje razumevanja medsebjne povezanosti živih bitij in pretoka energije pri prehranjevanju.
Datoteka Sopomenke
Poiščimo besedam sopomenke oz. besede z enakim pomenom
Datoteka Značilnosti pravljice
Ob gradivu pojasnimo značilnosti ljudske pravljice.
Datoteka Vrste prometnih znakov
S pomočjo gradiva utrjujemo razlikovanje med posameznimi vrstami prometnih znakov.
Datoteka Življenjske potrebe
Ob gradivu se učenci seznanijo z osnovnimi potrebami, ki jih živo bitje potrebuje za življenje.
Datoteka Deli celote - uvodne ure
S pomočjo gradiva uvedemo zapis ulomka, razvijamo predstave o velikostni odnosih med deli celote.
Datoteka Deljenje - mešano (utrjevanje)
Po obravnavi vseh poštevank je mogoče uriti znanje s pomočjo tega gradiva.
Datoteka Računanje z evri
Naloga je primerna za 3. in 4. razred.
Datoteka Klasični inštrumenti
V gradivu so s pomočjo slike in zvoka predstavljene osnovne štiri skupine glasbil: pihala, trobila, tolkala, inštrumenti s strunami.
Datoteka Preproste kombinatorične situacije
Gradivo je namenjeno usvajanju osnov iz kombinatorike.
Datoteka Kosti in mišice
S pomočjo gradiva učenci usvojijo osnovna znanja in pojme o nalogah kosti in mišic.
Datoteka Poštevanka števila 7 - obravnava in utrjevanje
Naslov pove bistvo.
Datoteka Poštevanka števila 8 - obravnava in utrjevanje
Glej naslov!
Datoteka Poštevanka - mešano (utrjevanje)
Po obravnavi vseh poštevank je mogoče uriti znanje s pomočjo tega gradiva.
Datoteka Protipomenke
Različne naloge za širjenje besedišča.
Datoteka Soda in liha števila
Gradivo za uvodne ure obravnave sodih in lihih števil.
Datoteka Števila do 100
Urejanje števil, velikostni odnosi med njimi, stotice, desetice, enice ...
Datoteka Števila do 10
Glej naslov.